5/5 - (2 votes)

Download mẫu giấy xác nhận thực tập dành cho các bạn sinh viên cuối khóa đi thực tập tại các cơ quan, đơn vị..hay các công ty, tổ chức doanh nghiệp.

Mẫu giấy xác nhận thực tập sẽ đánh giá quá trình, khả năng thực tập cũng như thái độ làm việc của sinh viên đó trong suốt thời gian thực tập.

mau-giay-xac-nhan-thuc-tap-moi-nhat-1

 

Các giảng viên sẽ căn cứ vào kết quả ghi trong giấy thực tập để đánh giá, tổng kết điểm thực tập của sinh viên, mời các bạn tham khảo và tải về mẫu giấy xác nhận thực tập dưới đây.

Chi tiết văn bản mẫu giấy xác nhận thực tập

CÔNG TY………………………………..  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………..

Đơn vị thực tập:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………….

Tên sinh viên thực tập:………………………………………………………………… MSSV:…………..

Thời gian thực tập: Từ ngày……………………………………. Đến ngày……………………………..

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):……………………………………………

    …………, ngày……tháng…..năm…….
XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *